Informacje bieżące
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL o wyniku konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2018 roku
2018-02-08 10:26:21
  ...więcej

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL o wyniku konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2018-02-08 10:25:22
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol
2018-02-07 15:09:07
    INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol W dniu 9 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 8.30 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie  ...więcej

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Układ Urbanistyczny Krasnopola
2018-01-30 09:08:30
  ...więcej

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działanie 3.1
2018-01-03 13:29:07
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol
2017-12-12 09:33:11
INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol W dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 8.30 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie Komisji Budż  ...więcej

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pt. „Przedszkolaki poznają świat przyrody, tradycji i życia mieszkańców Suwalszczyzny z TIK - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych dzieci w Gminie Krasnopol”.
2017-12-08 09:11:43
OGŁOSZENIE Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pt. „Przedszkolaki poznają świat przyrody, tradycji i życia mieszkańców Suwalszczyzny z TIK  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krasnopol projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2018 rok.
2017-11-30 00:41:36
ZARZĄDZENIE Nr 227/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Nark  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Krasnopol dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasnopol II
2017-11-29 16:30:32
  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.”
2017-11-29 16:28:41
  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Krasnopol dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasnopol I
2017-11-29 16:10:59
  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2017-11-29 06:55:18
  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2017-11-09 13:48:39
  ...więcej

Informacja - Aktywna tablica
2017-10-26 14:51:06
Krasnopol 26.10.2017r   I N F O R M A C J A   Zgodnie z zapisem §3, pkt 5 umowy nr 8/2017 z dnia 24.10.2017r zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim z upoważnienia Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstok  ...więcej

INFORMACJA
2017-10-20 09:36:42
W dniu 23 października 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Krasnopol odbędzie się posiedzenie Zespołu Konsultacyjno – Doradczego przy Wójcie Gminy Krasnopol.  ...więcej

Protokół Komisji Konkursowej z przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „ Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 w budynku w Krasnopolu przy ul. 1 Maja 13 stanowiącego mienie Gminy Krasnopol ".
2017-10-20 02:13:32
  ...więcej

Zawiadomienie do mieszkańców sołectwa Krasnopol II
2017-10-06 11:03:17
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 211/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Krasnopol II informuję, że w dniu 15 październ  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2017-09-26 13:34:35
  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol
2017-08-21 08:02:20
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 24 sierpnia 2017 r.
2017-08-21 08:01:14
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 96
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl