Projekty uchwał
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol na 2018 r.
2017-11-29 07:13:19
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 r.
2017-11-29 07:11:09
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2018 rok.
2017-11-29 07:08:03
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2018.
2017-11-29 07:06:07
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2018 – 2021.
2017-11-29 06:59:11
  ...więcej

Wniosek Wójta Gminy Krasnopol z dnia 23 października 2017 r. Dotyczy wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
2017-11-10 14:16:36
  ...więcej

Wniosek Wójta Gminy Krasnopol z dnia 23 października 2017 r. Dotyczy średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r
2017-11-10 14:15:22
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Krasnopol.
2017-11-10 14:10:05
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
2017-11-10 14:05:55
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasnopol II
2017-11-10 14:04:43
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasnopol I
2017-11-10 14:01:31
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy Krasnopol, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu
2017-11-10 13:55:10
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017-11-10 13:53:27
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017-11-10 13:49:07
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017-11-10 13:39:47
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2017 r.
2017-10-09 08:21:42
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2017 – 2020.
2017-10-09 08:12:31
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krasnopolu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krasnopolu
2017-09-26 14:48:09
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krasnopol na lata 2015-2018
2017-09-26 14:43:32
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w sołectwie Krasnopol II
2017-09-26 14:39:31
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 163
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl