Projekty uchwał
Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018-02-06 13:21:47
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018-02-06 13:20:03
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
2018-02-06 13:18:51
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen”.
2018-02-06 13:16:36
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2018-02-06 13:15:35
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2018 roku
2018-02-06 13:14:37
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018-02-06 13:13:28
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol na 2018 r.
2017-11-29 07:13:19
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 r.
2017-11-29 07:11:09
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2018 rok.
2017-11-29 07:08:03
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2018.
2017-11-29 07:06:07
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2018 – 2021.
2017-11-29 06:59:11
  ...więcej

Wniosek Wójta Gminy Krasnopol z dnia 23 października 2017 r. Dotyczy wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
2017-11-10 14:16:36
  ...więcej

Wniosek Wójta Gminy Krasnopol z dnia 23 października 2017 r. Dotyczy średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r
2017-11-10 14:15:22
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Krasnopol.
2017-11-10 14:10:05
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
2017-11-10 14:05:55
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasnopol II
2017-11-10 14:04:43
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasnopol I
2017-11-10 14:01:31
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy Krasnopol, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu
2017-11-10 13:55:10
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017-11-10 13:53:27
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 170
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl