Projekty uchwał
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019-05-23 19:32:35
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2019 – 2022
2019-05-23 19:30:33
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Krasnopol
2019-05-23 19:28:21
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krasnopol
2019-05-23 19:26:22
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
2019-05-23 19:24:32
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
2019-05-23 19:22:42
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2019 r.
2019-05-23 19:16:22
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krasnopol
2019-05-12 20:20:13
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnopol za 2018 rok
2019-05-12 20:16:47
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnopol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
2019-05-12 20:13:25
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Krasnopolu
2019-05-12 20:09:03
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnopol wotum zaufania
2019-05-12 19:56:37
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
2019-05-12 19:46:42
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr IV/36/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków
2019-05-12 19:43:57
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019-05-12 19:38:23
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2019 – 2022
2019-03-28 15:00:36
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2019 r.
2019-03-28 10:35:06
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia anonimowej skargi na zaniedbania obowiązków służbowych Dyrektora szkoły
2019-03-26 20:21:51
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usunięcia niezgodnych z prawem zapisów znajdujących się w uchwale w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019-03-26 20:19:32
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usunięcia niezgodnych z prawem zapisów znajdujących się w uchwale w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krasnopol I
2019-03-26 20:16:29
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 261
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl