Projekty uchwał
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 r.
2018-06-22 08:15:34
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasnopol
2018-06-22 08:10:28
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasnopol
2018-06-22 08:09:03
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnopol za 2017 rok
2018-06-22 08:06:26
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2018 rok
2018-06-22 08:03:14
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnopol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
2018-06-22 07:57:30
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu
2018-06-22 07:56:05
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2018 – 2021
2018-06-22 07:52:41
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia .................... .... r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sejneńskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
2018-03-13 11:51:36
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia .................... .... r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mikołajewie stanowiącej własność Gminy Krasnopol.
2018-03-13 11:50:31
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia .................... .... r. w sprawie podziału Gminy Krasnopol na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018-03-13 11:49:48
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia .................... .... r. w sprawie podziału Gminy Krasnopol na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018-03-13 11:49:08
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia .................... .... r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rosochatym Rogu stanowiącej własność Gminy Krasnopol.
2018-03-13 11:48:04
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia .................... .... r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
2018-03-13 11:47:19
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018-02-06 13:21:47
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018-02-06 13:20:03
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
2018-02-06 13:18:51
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen”.
2018-02-06 13:16:36
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2018-02-06 13:15:35
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KRASNOPOL w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2018 roku
2018-02-06 13:14:37
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 184
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl