Projekty uchwał
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnopol, w roku szkolnym 2019/2020
2019-12-20 07:19:42
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
2019-12-20 07:18:16
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2019 r.
2019-12-18 12:17:17
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2019 – 2023
2019-12-18 12:16:21
  ...więcej

Wniosek Wójta Gminy Krasnopol z dnia 2 grudnia 2019 r. Dotyczy wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.
2019-12-18 12:13:46
  ...więcej

Wniosek Wójta Gminy Krasnopol z dnia 2 grudnia 2019 r. Dotyczy średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
2019-12-18 12:13:19
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnopol, w roku szkolnym 2019/2020
2019-12-16 12:23:39
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Krasnopol
2019-12-16 08:45:19
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krasnopol i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2019-12-16 08:44:28
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020 – 2023
2019-12-16 08:43:10
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnopol na rok 2020
2019-12-16 08:42:16
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019-12-16 08:40:02
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2020 rok.
2019-12-16 08:34:50
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
2019-12-16 08:33:31
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019-12-16 08:31:59
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019-10-22 20:25:25
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2019 r.
2019-10-22 07:14:27
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2019 – 2028
2019-10-22 07:11:23
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019-10-22 07:09:26
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krasnopol
2019-10-10 16:29:09
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 298
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl