Projekty uchwał
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2020 roku
2020-03-13 08:02:27
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2020-03-12 12:57:17
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-03-12 12:54:48
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krasnopol w gminie Krasnopol
2020-03-12 09:27:20
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasnopol oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2020-03-12 09:25:26
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2020 roku
2020-03-12 09:24:09
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnopol oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2020-03-12 09:21:54
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2020-03-12 09:20:23
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela gminy do udziału w pracach Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego
2020-03-12 09:16:54
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020– 2023
2020-03-12 09:15:39
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 r.
2020-03-12 09:14:18
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sejneńskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2020-03-12 09:09:07
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnopol, w roku szkolnym 2019/2020
2019-12-20 07:19:42
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
2019-12-20 07:18:16
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2019 r.
2019-12-18 12:17:17
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2019 – 2023
2019-12-18 12:16:21
  ...więcej

Wniosek Wójta Gminy Krasnopol z dnia 2 grudnia 2019 r. Dotyczy wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.
2019-12-18 12:13:46
  ...więcej

Wniosek Wójta Gminy Krasnopol z dnia 2 grudnia 2019 r. Dotyczy średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
2019-12-18 12:13:19
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnopol, w roku szkolnym 2019/2020
2019-12-16 12:23:39
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Krasnopol
2019-12-16 08:45:19
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 310
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl