Projekty uchwał
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnopol
2018-09-21 14:14:06
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krasnopol
2018-09-21 14:12:32
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2018 – 2021
2018-08-16 08:58:32
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 r.
2018-08-16 08:57:21
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krasnopol
2018-08-16 08:53:02
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnopol
2018-08-16 08:50:06
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krasnopol w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
2018-08-16 08:48:28
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 r.
2018-06-22 08:15:34
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasnopol
2018-06-22 08:10:28
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasnopol
2018-06-22 08:09:03
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnopol za 2017 rok
2018-06-22 08:06:26
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2018 rok
2018-06-22 08:03:14
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnopol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
2018-06-22 07:57:30
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu
2018-06-22 07:56:05
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2018 – 2021
2018-06-22 07:52:41
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia .................... .... r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sejneńskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
2018-03-13 11:51:36
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia .................... .... r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mikołajewie stanowiącej własność Gminy Krasnopol.
2018-03-13 11:50:31
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia .................... .... r. w sprawie podziału Gminy Krasnopol na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018-03-13 11:49:48
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia .................... .... r. w sprawie podziału Gminy Krasnopol na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018-03-13 11:49:08
  ...więcej

Projekt UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia .................... .... r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rosochatym Rogu stanowiącej własność Gminy Krasnopol.
2018-03-13 11:48:04
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 191
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl