Informacje bieżące

Informacje bieżące

INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych
Komisji Rady Gminy Krasnopol

INFORMACJA

dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol

W dniu 13 marca 2020 r. (piątek) o godz. 8.15 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol.
Tematem posiedzenia będzie:
Analiza projektów uchwał i materiałów na IX sesję Rady Gminy Krasnopol:
1. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021;
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sejneńskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;
3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2020 roku;
5) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnopol oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
6) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasnopol oraz warunków i zasad korzystania z przystanków;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krasnopol w gminie Krasnopol;
9) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020– 2023;
10) w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 r.;
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol za 2019 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol za 2019 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol za 2019 r.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol za 2019 r.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu za rok 2019.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2019.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2019 oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2020-03-10 08:56:47.
Data wprowadzenia: 2020-03-10 08:56:47
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl