Informacje bieżące

Informacje bieżące

INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych
Komisji Rady Gminy Krasnopol dniu 5 grudnia 2020
r. (sobota) o godz. 8.30

INFORMACJA

dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol


W dniu 5 grudnia 2020 r. (sobota) o godz. 8.30 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 63 odbędzie się posiedzenie wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol.
Tematem posiedzenia będzie:
Analiza projektów uchwał i materiałów na XIII sesję Rady Gminy Krasnopol:
1. Projekty uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2021 – 2024;
2) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnopol na rok 2021;
3) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020– 2024;
4) w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 r.;
5) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 r.;
6) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol na 2021 r.;
7) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2021 rok;
8) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnopol na lata 2021 – 2025;
9) w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnopol na lata 2021 – 2026;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol.
11) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Krasnopol
12) w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2020-12-01 20:27:34 | Data modyfikacji: 2020-12-01 20:28:10.
Data wprowadzenia: 2020-12-01 20:27:34
Data modyfikacji: 2020-12-01 20:28:10
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl