> Przetargi 2015

Przetargi 2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 215154-2015 z dnia 2015-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krasnopol
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, zainstalowanie oraz rozruch 35 systemów paneli fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 33 gospodarstw domowych oraz 2 obiektu użyteczności publicznej,...
Termin składania ofert: 2015-08-28


Krasnopol: Budowa instalacji Fotowoltaicznych w Gminie Krasnopol
Numer ogłoszenia: 131913 - 2015; data zamieszczenia: 07.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215154 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, woj. podlaskie, tel. 0-875164010, faks 0-87 516 40 50.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji Fotowoltaicznych w Gminie Krasnopol.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, dostawę, zainstalowanie oraz rozruch systemów paneli fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 33 gospodarstw domowych oraz 2 obiektu użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Krasnopol w następujących lokalizacjach i o następujących mocach minimalnych: 1) Krasnopol, ul. Mickiewicza 15, gmina Krasnopol, dz. nr 1216/1, 1217/1 - gospodarstwo domowe - 4 kWp 2) Krasnopol, ul. 22 Lipca 32A, gmina Krasnopol, dz. nr 1477/1 - gospodarstwo domowe - 1,5 kWp 3) Krasnopol, ul. 22 Lipca 39A, gmina Krasnopol, dz. nr 1521/1 - gospodarstwo domowe - 4 kWp 4) Krasnopol, ul. 1 Maja 17, gmina Krasnopol, dz. nr 1112/3 - gospodarstwo domowe - 2 kWp 5) Krasnopol 2, gmina Krasnopol, dz. nr 1045/3 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 6) Krasnopol 9, gmina Krasnopol, dz. nr 1031 - gospodarstwo domowe - 1,5 kWp 7) Czarna Buchta 11A, gmina Krasnopol, dz. nr 78/4 - gospodarstwo domowe - 2 kWp 8) Stabieńszczyzna 21, gmina Krasnopol, dz. nr 204/2 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 9) Jeziorki 1A, gmina Krasnopol, dz. nr 356 - gospodarstwo rolne - 2 kWp 10) Gremzdy Polskie 7, gmina Krasnopol, dz. nr 269 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 11) Krasne 5, gmina Krasnopol, dz. nr 196/2 - gospodarstwo domowe - 5 kWp 12) Krasne 6, gmina Krasnopol, dz. nr 194 - gospodarstwo domowe - 2 kWp 13) Rudawka 10, gmina Krasnopol, dz. nr 107 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 14) Krasnopol, ul. Lipowa 10 A, gmina Krasnopol, dz. nr 2649 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 15) Romanowce 47A, gmina Krasnopol, dz. nr 408/1 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 16) Murowany Most 12, gmina Krasnopol, dz. nr 1/2 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 17) Krasne 18, gmina Krasnopol, dz. nr 55 - gospodarstwo domowe - 2 kWp 18) Rosochaty Róg 13A, gmina Krasnopol, dz. nr 7/1 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 19) Krasnopol 17, gmina Krasnopol, dz. nr 158/16 - gospodarstwo domowe - 2 kWp 20) Maćkowa Ruda 18A, gmina  Krasnopol, dz. nr 140 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 21) Krasnopol, ul. 22 Lipca 13, gmina Krasnopol, dz. nr 1497/2 gospodarstwo domowe - 4 kWp 22) Krasnopol 59, gmina Krasnopol, dz. nr 963/4 gospodarstwo domowe - 2 kWp 23) Jeziorki 8, gmina Krasnopol, dz. nr 237/2 gospodarstwo domowe - 3 kWp 24) Krasnopol 4, gmina Krasnopol, dz. nr 1043/3, 1042/5 gospodarstwo domowe - 3 kWp 25) Remieńkiń, gmina Krasnopol, dz. nr 168 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 26) Maćkowa Ruda 7, gmina Krasnopol, dz. nr 88 - gospodarstwo domowe - 2 kWp 27) Jegliniec 20, gmina Krasnopol, dz. nr 215 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 28) Maćkowa Ruda 25, gmina Krasnopol, dz. nr 150/1 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 29)Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 38, gmina Krasnopol, dz. nr 1037/3 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 30) Mikołajewo 55, gmina Krasnopol, dz. nr 30 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 31) Żłobin 1, gmina Krasnopol, dz. nr 14/1 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 32) Krasne 2A, gmina Krasnopol, dz. nr 152 - gospodarstwo domowe - 5 kWp 33) Boksze Nowe 11, gmina, dz. nr 1 - gospodarstwo domowe - 3 kWp 34) Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 63, gmina Krasnopol, dz. nr 1315 i 1316/9 - budynek użyteczności publicznej - minimalne 39 kWp, maksymalnie 40 kWp. 35) Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, gmina Krasnopol, dz. nr 1293 - budynek użyteczności publicznej - 8 kWp. Dokumentacja: a) W zakresie opracowania dokumentacji, wykonawca sporządzi projekt wykonawczy dla każdej lokalizacji, zawierający część opisową, niezbędne obliczenia techniczne (w tym ekspertyzy wytrzymałościowe dachów), rzuty, rysunki, wymagane prawem oświadczenia, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych dla zastosowanych komponentów; harmonogram robót budowlanych, uzgodnienia z operatorem sieci energetycznej. b)Projekt wykonawczy powinien być sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072). c) Podczas opracowywania projektów wykonawczych, Wykonawca będzie uzgadniał założenia projektowe z Zamawiającym i właścicielem nieruchomości. Do projektów wykonawczych Wykonawca załączy podpisane przez właścicieli nieruchomości oświadczenia, że zapoznali się z proponowanymi rozwiązaniami, zakresem prac i lokalizacją urządzeń i że akceptują zaprojektowane rozwiązania. d) Wykonawca zapewni, że dokumentacja będzie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób lub podmiotów i będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. e) Projekty wykonawcze Wykonawca dostarczy w formie papierowej po 3 egz. oraz w wersji elektronicznej - po 1 egz. (dopuszczalne formaty pdf, doc, docx, odt, dwg). Wszystkie opinie i uzgodnienia, oświadczenia, zaświadczenia, strony z pieczęciami i podpisami itp., stanowiące część dokumentacji, w wersji elektronicznej powinny się znaleźć w formie plików graficznych; niedopuszczalne jest zamieszczenie w wersji elektronicznej dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę bez podpisów/pieczęci, jeżeli w wersji papierowej są opatrzone, zgodnie z przepisami, podpisami/pieczęciami. Montaż instalacji: a) Wykonawca wykona wszelkie prace niezbędna do realizacji zadania, takie jak: - dobór, dostawa oraz montaż niezbędnych systemowych konstrukcji dla instalacji paneli PV, - wykonanie przejść kablowych przez przegrody (strop, dach, ściany) i zabezpieczenie ich, - dobór i montaż okablowania DC i AC do podłączenia paneli PV, - dostawa i montaż rozdzielnicy dla obsługi paneli PV (zawierającej m. in.: zabezpieczenia nadprądowe, zabezpieczanie różnicowoprądowe klasy B, ochronniki do ochrony przepięciowej, jednokierunkowy licznik energii czynnej, zabezpieczanie antywyspowe,), - podłączenia rozdzielnicy AC paneli PV do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku, - dostawa i montaż i uruchomienie systemu wizualizacji i pomiarów z paneli PV umożliwiającego odczyt we wskazanych przez inwestora miejscach, - montaż instalacji odgromowych chroniących zbudowane instalacje PV, - montaż zabezpieczenia pożarowego, wyłącznika PPOŻ dla instalacji PV i wyraźne go oznaczenia, - opracowanie instrukcji obsługi i instrukcji p. pożarowej instalacji, - wykonanie prac porządkowych (np. malowanie, tynkowanie) mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego, - uruchomienie, przeprowadzenie testów ruchowych oraz prób odbiorczych, - wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, w szczególności: badanie rezystancji izolacji kabli DC i AC, badanie skuteczności ochrony od porażeń (pętla zwarcia, wyłączniki różnicowoprądowe), sprawdzenie połączeń wyrównawczych, badanie instalacji odgromowej, napięcia i prądy pracy strony DC, napięcia i prądy pracy strony AC, moc uzyskana z systemu pV, wydajność systemu PV - wyłączenie instalacji do czasu ponownego uruchomienia, co nastąpi przy pierwszym przeglądzie gwarancyjnym w styczniu 2016 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.12.00-0, 71.32.00.00-7, 45.31.50.00-8, 45.31.56.00-4, 45.31.53.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
MI-JA DISCUS s.c. Michał Pytkowski, Jacek Kołodziejski Nowa Iwiczna, ul. Różana 5 05-500 Piaseczno.,
Nowa Iwiczna, ul. Różana 5, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 863315,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 877000,00
Oferta z najniższą ceną: 877000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1103967,57
Waluta: PLN .

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wójt Gminy Krasnopol | Data wprowadzenia: 2015-09-07 12:48:03.
Data wprowadzenia: 2015-09-07 12:48:03
Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl