> Przetargi 2015

Przetargi 2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 247048-2015 z dnia 2015-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krasnopol
domontaż elementów pokrycia i poszycia dachu demontaż elementów konstrukcji więżby dachowej demontaż elementów murowanych lukarn poddasza kolidujących z rozwiązaniami projektowymi wykonanie nowego stropu monolitycznego wraz z wieńcem...
Termin składania ofert: 2015-10-06


Krasnopol: Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 w Krasnopolu wraz z wyposażeniem
Numer ogłoszenia: 148227 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247048 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, woj. podlaskie, tel. 0-87 5164010, faks 0-87 516 40 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 w Krasnopolu wraz z wyposażeniem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 w Krasnopolu wraz z wyposażeniem obejmuje wykonanie między innymi następujących robót : demontaż elementów pokrycia i poszycia dachu demontaż elementów konstrukcji więźby dachowej demontaż elementów murowanych lukarn poddasza kolidujących z rozwiązaniami projektowymi wykonanie nowego stropu monolitycznego wraz z wieńcem obwodowym nad istniejącym stropem drewnianym wykonanie wydzielonej klatki schodowej na poddasze wykonanie murowanych ścian kolankowych poddasza wraz z lukarnami wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej w projektowanej geometrii wykonanie poszycia i pokrycia dachu wraz z wyłazem dachowym i elementami kominiarskimi (ławy kominiarskie, stopnie kominiarskie) wykonanie obróbek blacharskich wykonanie odwodnienia połaci dachowych (montaż rynien i rur spustowych) wykonanie instalacji odgromowej montaż projektowanej stolarki okiennej wykonanie wewnętrznych robót murarskich wykonanie wewnętrznych robót instalacyjnych (instalacja c.o., wod. - kan., elektryczna) wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych (posadzki, podłogi, wyprawy tynkarskie, powłoki malarskie, stolarka drzwiowa wewnętrzna) montaż elementów wyposażenia (oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, biały montaż, wyposażenie aneksu kuchennego, meble) wykonanie elementów zagospodarowania terenu (utwardzone dojście do projektowanej klatki schodowej) Szczegółowy opis robot budowlanych został zawarty w projekcie budowlanym, przedmiarach robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.41.00.00-4, 45.26.23.00-4, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.42.11.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł, ul. Wojska Polskiego 28, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 277723,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 289999,56

Oferta z najniższą ceną: 289999,56 / Oferta z najwyższą ceną: 424920,50

Waluta: PLN .

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wójt Gminy Krasnopol | Data wprowadzenia: 2015-10-10 00:15:15.
Data wprowadzenia: 2015-10-10 00:15:15
Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl