> Przetargi 2015

Przetargi 2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 160513-2015 z dnia 2015-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krasnopol
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Krasnopol oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania...
Termin składania ofert: 2015-11-16


Numer ogłoszenia: 164855 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 160513 - 2015 data 04.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, woj. podlaskie, tel. 0-87 5164010, fax. 0-87 516 40 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 94 9359 0002 0003 1440 2022 0004 z dopiskiem: Wadium do przetargu Nr KP.271.4.2015 - Odbiór odpadów..
W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 94 9359 0002 0003 1440 2011 0004 z dopiskiem: Wadium do przetargu Nr KP.271.4.2015 - Odbiór odpadów..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Krasnopol oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK. Wykaz ilości punktów odbioru stanowi załącznik nr 8 oraz nr 9 do SIWZ. Charakterystyka Gminy Krasnopol: powierzchnia gminy 17 152 ha, liczba osób zameldowanych z uwzględnieniem wymeldowań i zameldowań czasowych - 3918 osób, ilość miejscowości 37. W Gminie Krasnopol zbierane będą odpady komunalne z podziałem na niesegregowane, (zmieszane-mokre) selektywne - szkło, papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD, meble i inne odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony - w ramach tzw. wystawek. Budynki jednorodzinne: odpady zmieszane - 1 raz w miesiącu odpady zebrane przez mieszkańców w sposób selektywny- 1 raz w miesiącu oddzielnie na każdą frakcję zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - 1 raz na kwartał wg terminu ustalonego przez Wykonawcę . Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: odpady zmieszane - 1 raz w miesiącu odpady zebrane w sposób selektywny- 1 raz w miesiącu oddzielnie na każdą frakcję Budynki wielorodzinne: odpady zmieszane - 1 raz na 2 tygodnie, odpady zebrane przez mieszkańców w sposób selektywny - 1 raz na miesiąc oddzielnie dla każdej frakcji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - 1 raz na kwartał wg terminu ustalonego przez Wykonawcę. Odbiór odpadów z obiektów użyteczności publicznej, w tym cmentarzy, punktów handlowych i usługowych odbywać się będzie co najmniej jeden raz na dwa tygodnie odpady zmieszane i co najmniej jeden raz w miesiącu odpady segregowane lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników. Z nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe usuwanie odpadów następować będzie niezwłocznie po jej zakończeniu lub następnego dnia w przypadku jej zakończenia w porze nocnej, po uprzednim zawiadomieniu przez zamawiającego. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: Co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zebranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje, odpadów zmieszanych oraz harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon. Część nieruchomości wyposażona jest w pojemniki będące własnością mieszkańców. W przypadku wystąpienia potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia w pojemniki nieruchomości na podstawie indywidualnej umowy z właścicielem nieruchomości, dzierżawa, sprzedaż, użyczenie itp. Wykonawca zobowiązany jest zaopatrywać nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Komplet worków składa się z 5 sztuk (oddzielnie na każdą frakcję odpadów). Rozpoczynając realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca, z tygodniowym wyprzedzeniem, dostarczy właścicielom nieruchomości komplet worków, a następnie na miejsce odebranego worka należy zostawić jeden worek pusty. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru każdej ilości zgromadzonych odpadów dla poszczególnych frakcji. Wykonawca wykonujący usługę odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest po jej wykonaniu do ustawienia opróżnionego kontenera lub pojemnika w miejsce poprzedniej lokalizacji. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wydruków harmonogramów i ich dystrybucji wśród mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy przystosowane do odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą poza systemem wynikającym z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, również w urządzenia umożliwiającego rejestrowanie obrazu i jego zapis - wideorejestratory: wideorejestrator powinien mieć na tyle szerokie pole widzenia aby swoim zasięgiem obejmował drogę oraz chodniki, pobocze po obu stronach drogi oraz umożliwiał lokalizację pojemnika, np. w okolicy wejścia/wjazdu na posesję lub wyodrębnionego miejsca w ogrodzeniu, wideorejestartor powinien być zamontowany w kabinie kierowcy i skierowany w kierunku jazdy pojazdu, wibracje nadwozia pojazdu nie mogą wpłynąć na trwałość wideorejestratora i jakość nagrywanego obrazu, wideorejestrator powinien umożliwić zapis danych w postaci cyfrowej w jakości umożliwiającej prawidłowy ich odczyt, umożliwiać wyświetlanie daty i godziny nagrania, wideorejestrator powinien posiadać gniazdo kart pamięci SD lub micro SD, urządzenie powinno obsługiwać karty pamięci co najmniej 32 GB, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji, nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia telefonicznie lub e-mailem. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w tym rozumie się także worki, na czas odbierania tych odpadów w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd, w określonym terminie, zgodnie z harmonogramem. Fakt niewywiązania się właściciela z obowiązku wystawienia pojemnika lub jego udostępnienia, Wykonawca udokumentuje zapisami wideorejestretorów lub dokumentacją fotograficzną (fotografia powinna umożliwiać identyfikację nieruchomości i zobrazować brak wystawionych do odbioru pojemników/worków) z datą i godziną. Każdy przypadek nieodebrania odpadów z winy właściciela Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu, w dniu stwierdzenia zdarzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego przekazania kart pamięci na wezwanie Zamawiającego tylko w przypadku, gdy została zgłoszona reklamacja. Niezwłoczne przekazanie kart oznacza termin 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o takiej potrzebnie. Nie może być to po terminie kolejnego odbioru odpadów z nieruchomości, której dotyczy sporna sytuacja. Wykonawca zapewni dokonywanie odbioru odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc odbioru odpadów komunalnych będzie utrudniony. W przypadku awarii samochodu odbierającego odpady lub wystąpienia innej przyczyny niezależnej od Wykonawcy, która wpływa na terminowość odbioru odpadów będzie on zobowiązany w ciągu 1 godziny poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz środków transportu zawierający w szczególności nr rejestracyjny pojazdu oraz przypisany do niego nr odbiornika GPS oraz hasła dostępu do systemu GPS monitorowania pozycji pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia. W przypadku wymaganej oddzielnej licencji na oprogramowanie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na swój koszt 1 licencję oraz przeszkoli 1 pracownika Zamawiającego. Termin udostępnienia oprogramowania - min. 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, termin dostępu do danych - dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dołączoną informacją o ilości odebranych odpadów dla każdej z frakcji w ramach niniejszego zamówienia oraz informowania minimum raz w tygodniu o właścicielach nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem potwierdzonego zapisami wideorejestratorów bądź dokumentacją fotograficzną. Zobowiązany jest również do dostarczania co miesięcznych kart przekazania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ustawy z dnia 29 maja 2009 r. o bateriach i akumulatorach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, uchwał będących aktami prawa miejscowego obowiązującymi na terenie Gminy Krasnopol w zakresie gospodarki odpadami oraz WPGO dla województwa Podlaskiego Niniejsze zamówienie obejmuje również odpady powstające na nieruchomościach niezamieszkałych, instytucje użyteczności publicznej, zakłady pracy, obiekty działalności gospodarczej, szkoły, cmentarze, place zabaw, obiekty rekreacyjne oraz letniskowe, itp. Wykaz nieruchomości niezamieszkałych stanowi załącznik nr 9. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Powiatu Sejneńskiego. PSZOK będzie przyjmował nieodpłatnie odpady selektywnie zbierane przez mieszkańców Gminy. Wykonawca wybrany w przetargu jeszcze przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wskazać miejsce funkcjonowania PSZOK. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z organizacją i funkcjonowaniem PSZOK w całości obciążają Wykonawcę. Rodzaj odpadów przyjmowanych w PSZOK odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK: przez cały okres obowiązywania umowy. co najmniej 2 razy w tygodniu po cztery godziny, w tym raz w godzinach porannych i raz w godzinach popołudniowych, tak aby istniała możliwość skorzystania z PSZOK po godzinie 16:00. Zapewni minimalne wyposażenie PSZOK tj. kontenery, pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów oraz wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar. Dokonując odbioru poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów, Wykonawca ma obowiązek zważyć lub w inny sposób określić ilość przyjętych odpadów i odnotować ją w ewidencji wraz ze wskazaniem właściciela nieruchomości, z której odpady zostały dostarczone. Wykonawca ma obowiązek wydać przekazującemu odpady dokument potwierdzający ich przyjęcie do PSZOK. Wykonawca udostępni PSZOK mieszkańcom gminy Krasnopol nie później niż od dnia obowiązywania umowy, po spełnieniu niezbędnych wymogów formalno-prawnych. Selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź segmentu przekazywane do instalacji odzysku. Obowiązki wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych: Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia: zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, użytkowanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług o dopuszczalnej ładowności do 15 m3 z racji tego, iż Gmina Krasnopol jest gminą wiejską; pojazdy te winny być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, odbieranie i transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami ciężarowymi, zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu, zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane. W zakresie zagospodarowania odpadów: Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych a w przypadku gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, do instalacji zastępczej obsługi regionów zgodnie z uchwałą Nr XLIII/505/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach W zakresie osiągnięcia recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku: Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest na rzecz Gminy Krasnopol osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych W zakresie osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest na rzecz Gminy Krasnopol ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów..
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Krasnopol oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK. Wykaz ilości punktów odbioru stanowi załącznik nr 8 oraz nr 9 do SIWZ. Charakterystyka Gminy Krasnopol: powierzchnia gminy 17 152 ha, liczba osób zameldowanych z uwzględnieniem wymeldowań i zameldowań czasowych - 3918 osób, ilość miejscowości 37. W Gminie Krasnopol zbierane będą odpady komunalne z podziałem na niesegregowane, (zmieszane-mokre) selektywne - szkło, papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD, meble i inne odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony - w ramach tzw. wystawek. Budynki jednorodzinne: odpady zmieszane - 1 raz w miesiącu odpady zebrane przez mieszkańców w sposób selektywny- 1 raz w miesiącu oddzielnie na każdą frakcję zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - 1 raz na kwartał wg terminu ustalonego przez Wykonawcę . Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: odpady zmieszane - 1 raz w miesiącu odpady zebrane w sposób selektywny- 1 raz w miesiącu oddzielnie na każdą frakcję Budynki wielorodzinne: odpady zmieszane - 1 raz na 2 tygodnie, odpady zebrane przez mieszkańców w sposób selektywny - 1 raz na miesiąc oddzielnie dla każdej frakcji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - 1 raz na kwartał wg terminu ustalonego przez Wykonawcę. Odbiór odpadów z obiektów użyteczności publicznej, w tym cmentarzy, punktów handlowych i usługowych odbywać się będzie co najmniej jeden raz na dwa tygodnie odpady zmieszane i co najmniej jeden raz w miesiącu odpady segregowane lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników. Z nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe usuwanie odpadów następować będzie niezwłocznie po jej zakończeniu lub następnego dnia w przypadku jej zakończenia w porze nocnej, po uprzednim zawiadomieniu przez zamawiającego. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: Co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zebranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje, odpadów zmieszanych oraz harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon. Część nieruchomości wyposażona jest w pojemniki będące własnością mieszkańców. W przypadku wystąpienia potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia w pojemniki nieruchomości na podstawie indywidualnej umowy z właścicielem nieruchomości, dzierżawa, sprzedaż, użyczenie itp. Wykonawca zobowiązany jest zaopatrywać nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Komplet worków składa się z 5 sztuk (oddzielnie na każdą frakcję odpadów). Rozpoczynając realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca, z tygodniowym wyprzedzeniem, dostarczy właścicielom nieruchomości komplet worków, a następnie na miejsce odebranego worka należy zostawić jeden worek pusty. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru każdej ilości zgromadzonych odpadów dla poszczególnych frakcji. Wykonawca wykonujący usługę odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest po jej wykonaniu do ustawienia opróżnionego kontenera lub pojemnika w miejsce poprzedniej lokalizacji. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wydruków harmonogramów i ich dystrybucji wśród mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy przystosowane do odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą poza systemem wynikającym z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, również w urządzenia umożliwiającego rejestrowanie obrazu i jego zapis - wideorejestratory: wideorejestrator powinien mieć na tyle szerokie pole widzenia aby swoim zasięgiem obejmował drogę oraz chodniki, pobocze po obu stronach drogi oraz umożliwiał lokalizację pojemnika, np. w okolicy wejścia/wjazdu na posesję lub wyodrębnionego miejsca w ogrodzeniu, wideorejestartor powinien być zamontowany w kabinie kierowcy i skierowany w kierunku jazdy pojazdu, wibracje nadwozia pojazdu nie mogą wpłynąć na trwałość wideorejestratora i jakość nagrywanego obrazu, wideorejestrator powinien umożliwić zapis danych w postaci cyfrowej w jakości umożliwiającej prawidłowy ich odczyt, umożliwiać wyświetlanie daty i godziny nagrania, wideorejestrator powinien posiadać gniazdo kart pamięci SD lub micro SD, urządzenie powinno obsługiwać karty pamięci co najmniej 32 GB, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji, nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia telefonicznie lub e-mailem. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w tym rozumie się także worki, na czas odbierania tych odpadów w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd, w określonym terminie, zgodnie z harmonogramem. Fakt niewywiązania się właściciela z obowiązku wystawienia pojemnika lub jego udostępnienia, Wykonawca udokumentuje zapisami wideorejestretorów lub dokumentacją fotograficzną (fotografia powinna umożliwiać identyfikację nieruchomości i zobrazować brak wystawionych do odbioru pojemników/worków) z datą i godziną. Każdy przypadek nieodebrania odpadów z winy właściciela Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu, w dniu stwierdzenia zdarzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego przekazania kart pamięci na wezwanie Zamawiającego tylko w przypadku, gdy została zgłoszona reklamacja. Niezwłoczne przekazanie kart oznacza termin 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o takiej potrzebnie. Nie może być to po terminie kolejnego odbioru odpadów z nieruchomości, której dotyczy sporna sytuacja. Wykonawca zapewni dokonywanie odbioru odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc odbioru odpadów komunalnych będzie utrudniony. W przypadku awarii samochodu odbierającego odpady lub wystąpienia innej przyczyny niezależnej od Wykonawcy, która wpływa na terminowość odbioru odpadów będzie on zobowiązany w ciągu 1 godziny poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz środków transportu zawierający w szczególności nr rejestracyjny pojazdu oraz przypisany do niego nr odbiornika GPS oraz hasła dostępu do systemu GPS monitorowania pozycji pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia. W przypadku wymaganej oddzielnej licencji na oprogramowanie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na swój koszt 1 licencję oraz przeszkoli 1 pracownika Zamawiającego. Termin udostępnienia oprogramowania - min. 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, termin dostępu do danych - dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dołączoną informacją o ilości odebranych odpadów dla każdej z frakcji w ramach niniejszego zamówienia oraz informowania minimum raz w tygodniu o właścicielach nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem potwierdzonego zapisami wideorejestratorów bądź dokumentacją fotograficzną. Zobowiązany jest również do dostarczania co miesięcznych kart przekazania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ustawy z dnia 29 maja 2009 r. o bateriach i akumulatorach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, uchwał będących aktami prawa miejscowego obowiązującymi na terenie Gminy Krasnopol w zakresie gospodarki odpadami oraz WPGO dla województwa Podlaskiego Niniejsze zamówienie obejmuje również odpady powstające na nieruchomościach niezamieszkałych, instytucje użyteczności publicznej, zakłady pracy, obiekty działalności gospodarczej, szkoły, cmentarze, place zabaw, obiekty rekreacyjne oraz letniskowe, itp. Wykaz nieruchomości niezamieszkałych stanowi załącznik nr 9. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Powiatu Sejneńskiego. PSZOK będzie przyjmował nieodpłatnie odpady selektywnie zbierane przez mieszkańców Gminy. Wykonawca wybrany w przetargu jeszcze przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wskazać miejsce funkcjonowania PSZOK. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z organizacją i funkcjonowaniem PSZOK w całości obciążają Wykonawcę. Rodzaj odpadów przyjmowanych w PSZOK odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK: przez cały okres obowiązywania umowy. co najmniej 2 razy w tygodniu po cztery godziny, w tym raz w godzinach porannych i raz w godzinach popołudniowych, tak aby istniała możliwość skorzystania z PSZOK po godzinie 16:00. Zapewni minimalne wyposażenie PSZOK tj. kontenery, pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów oraz wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar. Dokonując odbioru poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów, Wykonawca ma obowiązek zważyć lub w inny sposób określić ilość przyjętych odpadów i odnotować ją w ewidencji wraz ze wskazaniem właściciela nieruchomości, z której odpady zostały dostarczone. Wykonawca ma obowiązek wydać przekazującemu odpady dokument potwierdzający ich przyjęcie do PSZOK. Wykonawca udostępni PSZOK mieszkańcom gminy Krasnopol nie później niż od dnia obowiązywania umowy, po spełnieniu niezbędnych wymogów formalno-prawnych. Selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź segmentu przekazywane do instalacji odzysku. Obowiązki wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych: Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia: zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, użytkowanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług o dopuszczalnej ładowności do 15 m3 z racji tego, iż Gmina Krasnopol jest gminą wiejską; pojazdy te winny być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, odbieranie i transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami ciężarowymi, zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu, zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane. W zakresie zagospodarowania odpadów: Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych a w przypadku gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, do instalacji zastępczej obsługi regionów zgodnie z uchwałą Nr XLIII/505/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach W zakresie osiągnięcia recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku: Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest na rzecz Gminy Krasnopol osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych W zakresie osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest na rzecz Gminy Krasnopol ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów..
 

 

SIWZ odpady_2015- GMINAKRASNOPOL-2015-11-12.doc

Zmiana SIWZ.docx

 
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.docx

Opublikowane przez: Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2015-11-12 15:49:07 | Data modyfikacji: 2015-11-12 15:51:30.
Data wprowadzenia: 2015-11-12 15:49:07
Data modyfikacji: 2015-11-12 15:51:30
Opublikowane przez: Karol Szrajbert
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl