> Przetargi 2016

Przetargi 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty
budowlane. Przebudowa drogi gminnej nr 102063B
Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do km 2+400

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 49773-2016 z dnia 2016-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krasnopol
Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do km 2+400 km polegająca na: wzmocnieniu podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną na całej długości drogi kruszywem naturalnym z 50 % dodatkiem kruszywa łamanego....
Termin składania ofert: 2016-05-23

 

Krasnopol: Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do km 2+400
Numer ogłoszenia: 147197 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49773 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, woj. podlaskie, tel. 0-87 5164010, faks 0-87 516 40 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do km 2+400.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do km 2+400 km polegająca na: wzmocnieniu podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną na całej długości drogi kruszywem naturalnym z 50 % dodatkiem kruszywa łamanego. Podbudowa wzmacniająca po zagęszczeniu grubości 10 cm pod projektowaną nawierzchnią asfaltową, natomiast na poboczach szer. 1,25 m po obu stronach grubości podbudowy powinna wynosić 10 cm. Grubość konstrukcyjna przekroju ( podbudowa i nawierzchnia ) wynosi 30 cm. Istniejąca nawierzchnia żwirowa gr. 15 cm, projektowana podbudowa z kruszywa naturalnego z 20% dodatkiem kruszywa łamanego grubości 10 cm oraz projektowana nawierzchnia jednowarstwowa z (BA) o gr. 5 cm po zagęszczeniu i szer. 3,50 m ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2016.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1006966,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 639912,22

  • Oferta z najniższą ceną: 639912,22 / Oferta z najwyższą ceną: 673601,48

  • Waluta: PLN .

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2016-07-21 09:09:32.
Data wprowadzenia: 2016-07-21 09:09:32
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl