> Przetargi 2016

Przetargi 2016

Ogłoszenie o zamówieniu - Zaprojektowanie i
przebudowa drogi gminnej Mikołajewo - Czerwony
Krzyż 102085B gmina Krasnopol, powiat sejneński.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.krasnopol.pl
________________________________________
Krasnopol: Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołajewo - Czerwony Krzyż 102085B gmina Krasnopol, powiat sejneński.
Numer ogłoszenia: 158841 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnopol , ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, woj. podlaskie, tel. 0-87 5164010, faks 0-87 516 40 50.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krasnopol.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołajewo - Czerwony Krzyż 102085B gmina Krasnopol, powiat sejneński..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego oraz zrealizowanie robót budowlanych, zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego oraz załączonymi materiałami dla zadania pn. Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołajewo - Czerwony Krzyż 102085B gmina Krasnopol, powiat sejneński. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno- użytkowy z załącznikami - stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 8.2. Wadium w wysokości 8.000.00 zł,( słownie złotych: osiem tysięcy złotych.) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 8.3. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn.zm). 8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - 94 9359 0002 0003 1440 2011 0004. 8.5. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na wskazanym koncie Zamawiającego nie później, jak przed upływem terminu składania ofert. Kopię dowodu wpłaty wadium Wykonawca dołącza do oferty. 8.6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu winien być złożony w oryginale (odrębnie poza ofertą) przed terminem składania ofert. Wadium wniesione w takie formie powinno być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 8.7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zwraca się wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu Zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o którym mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 8.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w zakresie posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający nie żąda od Wykonawcy potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania działalności typu koncesja, zezwolenie, licencja, gdyż przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania takowych uprawnień
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniającego ten wymóg Wykonawcę, który: - wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 240 000,00 zł. brutto ; oraz - wykonał - zrealizował co najmniej 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia; o wartości minimum 10 000,00 zł. brutto ; lub wykonał : co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości minimum 250 000 zł. brutto. Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument określony w punkcie 6.1 podpunkt 2 SIWZ wraz z wymaganymi poświadczeniami. Wykonawcy występujący wspólnie powyższy warunek mogą spełnić łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu : pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w jakim zakresie i na jaki okres oddaje mu zasoby oraz składając dokumenty dotyczące tego podmiotu określone w punkcie 6.2 SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów przy realizacji zamówienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków określonych w punkcie 5.5. podpunkt 3 Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument (wykaz) określony w punkcie 6.1 podpunkt 3 SIWZ. Dokument musi zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje (załącznik jest edytowalny).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna za spełniającego te wymogi tego Wykonawcę, który będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, a mianowicie: - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, - uprawnienia na stanowisku Kierownika Budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w w/w specjalnościach. Na potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków określonych w punkcie 5.5. podpunkt 3 Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument (wykaz) określony w punkcie 6.1 podpunkt 3 SIWZ. Dokument musi zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje (załącznik jest edytowalny). Wykonawcy występujący wspólnie powyższy warunek mogą spełnić łącznie. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca może polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w jakim zakresie i na jaki okres oddaje mu zasoby oraz składając dokumenty dotyczące tego podmiotu określone w punkcie 6.2 SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów (i w tym zakresie składa stosowne oświadczenie ), chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: -informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. wystawionej nie wcześniej jak 3 miesiące przed terminem składania ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Okres gwarancyjny na wykonane roboty budowlane - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia (przedłużenia terminu), w przypadku : - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, - działania sił wyższych (klęski żywiołowe, itp.) - wystąpienia niekorzystnych, niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót budowlanych - wystąpienia opóźnienia w wydaniu zezwoleń, uzgodnień, decyzji, itp. przez odpowiednie organy administracyjne, czy podmioty branżowe z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę - działań osób trzecich uniemożliwiających prawidłowe wykonanie zadania, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju; 2) Podwykonawstwa w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy: na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, lub z którym zawarto umowę o podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia publicznego, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż proponowany inny podwykonawca spełni warunki udziału w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia; lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postpowania o udzielenie zamówienia; 3) w zakresie zmian rozwiązań technicznych i technologicznych (zmiany materiałów, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych). 2 Zmiana umowy dokonana z naruszeniem warunku określonego w ust.1, z wyłączeniem zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty takich jak np. błędy pisarskie, zmiana adresu siedziby Wykonawcy, zmiana nr konta Wykonawcy itp., podlega unieważnieniu. 3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krasnopol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, pokój nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, pokój nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

SIWZ_z_zlacznikami_Mikolajewo 1.doc

pfu_droga Mikołajewo-Czerowny Krzyż.doc

odpowiedź do zapytania z 2016.08.02.pdf

 
oglosznie_o_zamowieniu.docx

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2016-07-26 17:13:59 | Data modyfikacji: 2016-08-03 11:18:07.
Data wprowadzenia: 2016-07-26 17:13:59
Data modyfikacji: 2016-08-03 11:18:07
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl