> Przetargi 2016

Przetargi 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi -
Krasnopol: Administrowanie, bieżące utrzymanie i
eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
terenie gminy Krasnopol. Numer ogłoszenia: 171059
- 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 119523-2016 z dnia 2016-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krasnopol
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja i obsługa: 1. Sieć wodociągowa : łączna długość 65,97 km; 2. Przyłącza wodociągowe - 427 szt.; 3. Liczba odbiorców - 514, 4. Na przyłączach zamontowane są liczniki wody; 5....
Termin składania ofert: 2016-07-15


Krasnopol: Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol.
Numer ogłoszenia: 171059 - 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 119523 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, woj. podlaskie, tel. 0-87 5164010, faks 0-87 516 40 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Sieć wodociągowa : łączna długość 65,97 km; 2. Przyłącza wodociągowe - 427 szt.; 3. Liczba odbiorców - 514, 4. Na przyłączach zamontowane są liczniki wody; 5. Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę wynosi około 318 m3/dobę; 6. Pobór wody dla sieci wodociągowej jest z 2 studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Krasnopol; 7. Na sieci wodociągowej zamontowane są hydranty przeciwpożarowe, z których pobór wody nie jest opomiarowany; 8. Wykonawca odpowiadać będzie za użytkowanie sieci wodociągowej do liczników wodomierzowych włącznie; 9. Podatek od nieruchomości - od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujący do 31 grudnia 2016 r. uchwalony przez Radę Gminy Krasnopol wynosi - 1%. 10. Wartość inwentarzowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody - 4 229 470 zł. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1. Dostarczanie wody odbiorcom z terenu Gminy Krasnopol na zasadach określonych w ustawie z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 z dnia 2015.01.27) wraz z przepisami Wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy oraz zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Gminy Krasnopol . 2. Dokonywanie okresowych badań bakteriologicznych próbek wody pobieranych z eksploatowanej sieci wodociągowej przez wyspecjalizowane laboratorium i przedstawianie wyników Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu i ponoszenie opłat z tym i ponoszenie opłat z tym związanych. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o wynikach badań i kontroli jakości wody. 3. Bieżąca eksploatacja, konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej sieci wodociągowej, a w szczególności: a) ujęć wody w miejscowości Krasnopol, b) stacji uzdatniania wody w miejscowości Krasnopol, d) bezpośredniej obsługi urządzeń wodociągowych (sieci, ujęć, hydroforni), e) bezpośredniej obsługi urządzeń wodociągowych sieci głównej oraz przyłączy , g) usuwania wszelkich awarii łącznie z wymianą zużytych części i elementów - rozpoczęcie usuwania awarii winno nastąpić niezwłocznie po zgłoszeniu lecz w terminie nie dłuższym niż 60 minut od jej zgłoszenia. h) likwidacji zastoin poprzez cykliczne płukanie sieci wodociągowych, i) utrzymania urządzeń we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym oraz dostarczanie odbiorcom dobrej jakości wody - dopuszczonej do spożycia przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, j) dokonywania okresowych przeglądów urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, k) ponoszenia opłat za energię elektryczną pobraną przez urządzenie do poboru i uzdatniania wody, l) utrzymanie w pełnej sprawności wszystkich urządzeń , ł) utrzymywanie należytej czystości w hydroforni, działce na której usytuowany jest obiekt wraz z systematycznym koszeniem trawy i czyszczeniem zbiorników wód popłuczynowych, m) dokonywanie przeglądów przekazanego budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokonywanie wpisów w książce obiektu budowlanego, n) szczegółowy wykaz budynków, urządzeń będzie stanowić jako załącznik do umowy sporządzony w formie protokołu przekazania . 4. Administrowanie, obsługa formalno - prawna gospodarki wodnej, w tym: a) zawieranie umów na dostawę wody pitnej z mieszkańcami gminy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, b) wydawanie opinii do warunków technicznych, c) prowadzenie ewidencji wyposażenia w hydroforni , d) pobieranie należności od odbiorców za dostarczoną wodę na zasadach przewidzianych w umowach i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy Krasnopol, e) pokrywanie kosztów ubezpieczenia budynku i urządzeń związanych z administrowaną siecią . f) ponoszenie opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego, oraz kosztów podatku od nieruchomości, g) egzekucja należności z tytułu dostarczania wody, h) prowadzenie biura obsługi klienta przez minimum 5 godzin dziennie od 7.00 do 12.00..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.11.00.00-7, 65.13.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o., ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179184,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 179184,42
  • Oferta z najniższą ceną: 179184,42 / Oferta z najwyższą ceną: 179184,42
  • Waluta: PLN .

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wójt Gminy Krasnopol Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:12:21.
Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:12:21
Autor: Wójt Gminy Krasnopol Karol Szrajbert
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl