> Przetargi 2016

Przetargi 2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi "Usługi
związane z odbiorem, transportem i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol,
utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). "

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

bip.kasnopol.pl


Ogłoszenie nr 350512 - 2016 z dnia 2016-11-24 r.
Krasnopol: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnopol, krajowy numer identyfikacyjny 79067110700000, ul. ul. Wojska Polskiego 4, 16503 Krasnopol, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-87 5164010, e-mail , faks 0-87 516 40 50.
Adres strony internetowej (URL): bip.kasnopol.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
bip.kasnopol.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
bip.kasnopol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Numer referencyjny: KP.271.5.216
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol. Odbiorem zostaną objęte: - odpady komunalne zmieszane, - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła z podziałem na frakcje: - szkło, - metal, - tworzywa sztuczne, - opakowania wielomateriałowe, - papier i tektura, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), meble i inne odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony - w ramach tzw. wystawek. Częstotliwość odbioru odpadów : Budynki jednorodzinne: • odpady zmieszane – 1 raz w miesiącu • odpady zebrane przez mieszkańców w sposób selektywny– 1 raz w miesiącu oddzielnie na każdą frakcję • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – 1 raz na kwartał wg terminu ustalonego przez Wykonawcę . Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: • odpady zmieszane – 1 raz w miesiącu • odpady zebrane w sposób selektywny– 1 raz w miesiącu oddzielnie na każdą frakcję Budynki wielorodzinne: • odpady zmieszane – 1 raz na 2 tygodnie, • odpady zebrane przez mieszkańców w sposób selektywny – 1 raz na miesiąc oddzielnie dla każdej frakcji, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – 1 raz na kwartał wg terminu ustalonego przez Wykonawcę . Odbiór odpadów z obiektów użyteczności publicznej, w tym cmentarzy, punktów handlowych i usługowych odbywać się będzie co najmniej jeden raz na dwa tygodnie (odpady zmieszane) i co najmniej jeden raz w miesiącu (odpady segregowane) lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników. 2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Powiatu Sejneńskiego. PSZOK będzie przyjmował nieodpłatnie odpady selektywnie zbierane przez mieszkańców Gminy. Wykonawca wybrany w przetargu jeszcze przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wskazać miejsce funkcjonowania PSZOK. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z organizacją i funkcjonowaniem PSZOK w całości obciążają Wykonawcę. Rodzaj odpadów przyjmowanych w PSZOK odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK: • przez cały okres obowiązywania umowy. • co najmniej 2 razy w tygodniu po cztery godziny, w tym raz w godzinach porannych i raz w godzinach popołudniowych, tak aby istniała możliwość skorzystania z PSZOK po godzinie 16:00. • zapewni minimalne wyposażenie PSZOK tj. kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów oraz wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar. Dokonując odbioru poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów, Wykonawca ma obowiązek zważyć lub w inny sposób określić ilość przyjętych odpadów i odnotować ją w ewidencji wraz ze wskazaniem właściciela nieruchomości, z której odpady zostały dostarczone. Wykonawca ma obowiązek wydać przekazującemu odpady dokument potwierdzający ich przyjęcie do PSZOK. Wykonawca udostępni PSZOK mieszkańcom gminy Krasnopol nie później niż od dnia obowiązywania umowy, po spełnieniu niezbędnych wymogów formalno-prawnych. Selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź segmentu przekazywane do instalacji odzysku. 3. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych. Worki muszą być zastąpione nowymi, po każdym odbiorze odpadów. Komplet worków składa się z 5 sztuk (oddzielnie na każdą frakcję odpadów). Rozpoczynając realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca, z tygodniowym wyprzedzeniem, dostarczy właścicielom nieruchomości komplet worków, a następnie na miejsce odebranego worka należy zostawić jeden worek pusty. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wydruków harmonogramów i ich dystrybucji wśród mieszkańców. Wykonawca ma obowiązek odbierania wszystkich odpadów gromadzonych także w pojemnikach i workach będących własnością właścicieli nieruchomości, jeżeli worki dostarczone przez Wykonawcę okazały się niewystarczające. Jeżeli właściciel nieruchomości nie udostępni odpadów Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną. 4. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy przystosowane do odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą poza systemem wynikającym z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, również w urządzenia umożliwiającego rejestrowanie obrazu i jego zapis – (wideorejestratory): a) wideorejestrator powinien mieć na tyle szerokie pole widzenia aby swoim zasięgiem obejmował drogę oraz chodniki (pobocze) po obu stronach drogi oraz umożliwiał lokalizację pojemnika, np. w okolicy wejścia/wjazdu na posesję lub wyodrębnionego miejsca w ogrodzeniu, b) wideorejestartor powinien być zamontowany w kabinie kierowcy i skierowany w kierunku jazdy pojazdu, c) wibracje nadwozia pojazdu nie mogą wpłynąć na trwałość wideorejestratora i jakość nagrywanego obrazu, d) wideorejestrator powinien umożliwić zapis danych w postaci cyfrowej w jakości umożliwiającej prawidłowy ich odczyt, e) umożliwiać wyświetlanie daty i godziny nagrania, f) wideorejestrator powinien posiadać gniazdo kart pamięci SD lub/i micro SD, g) urządzenie powinno obsługiwać karty pamięci co najmniej 32 GB, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji (nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem) w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia telefonicznie lub e-mailem. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ( w tym rozumie się także worki), na czas odbierania tych odpadów w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd, w określonym terminie, zgodnie z harmonogramem. Fakt niewywiązania się właściciela z obowiązku wystawienia pojemnika lub jego udostępnienia, Wykonawca udokumentuje zapisami wideorejestretorów lub dokumentacją fotograficzną (fotografia powinna umożliwiać identyfikację nieruchomości i zobrazować brak wystawionych do odbioru pojemników/worków) z datą i godziną. Każdy przypadek nieodebrania odpadów z winy właściciela Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu, w dniu stwierdzenia zdarzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego przekazania kart pamięci na wezwanie Zamawiającego tylko w przypadku, gdy została zgłoszona reklamacja. Niezwłoczne przekazanie kart oznacza termin 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o takiej potrzebnie. Nie może być to po terminie kolejnego odbioru odpadów z nieruchomości, której dotyczy sporna sytuacja. Wykonawca zapewni dokonywanie odbioru odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc odbioru odpadów komunalnych będzie utrudniony. W przypadku awarii samochodu odbierającego zmieszane lub segregowane odpady komunalne Wykonawca zobowiązany jest zapewnić samochód zastępczy. 5. Wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego. Transport odpadów do miejsca dalszej segregacji w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych musi odbywać się z zachowaniem przepisów o gospodarowaniu odpadami. 6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także bieżące kontrolowanie właścicieli nieruchomości w zakresie, zgodnego z Regulaminem, selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz informowanie Zamawiającego o przypadkach gromadzenia odpadów niezgodnie z jego ustaleniami. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Wykonawca sporządza protokół, w którym opisuje stwierdzone nieprawidłowości, a także sporządza odpowiednią dokumentację fotograficzną. Powyższe dokumenty stanowić będą dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w wybiórczej kontroli właścicieli nieruchomości w przedmiotowym zakresie. Zaistnienie powyższych okoliczności nie będzie skutkować dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy. 7. Wykonawca powinien dążyć do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90510000-2, 90513100-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2019

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pzp, dotyczące: 1.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w gminie Krasnopol zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 i poz. 1250)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum jedną usługę w zakresie odbioru odpadów albo odbioru i przekazania odpadów do zagospodarowania o łącznej wartości min. 500 000 brutto zł,wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania tj. - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru kontenerów z odpadami z dźwigiem hakowym lub bramowym wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu wpłaconym na rachunek bankowy zamawiającego Nr 94 9359 0002 0003 1440 2011 0004 Uwaga: na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg nieograniczony na odbiór odpadów z terenu gminy Krasnopol oraz prowadzenie PSZOK. b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. Wadium w takiej sytuacji powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa pzp. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminów i sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym aktów prawa miejscowego) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 2) zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe i prawidłowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, 3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowane działaniem organów administracji, w szczególności: odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień bądź wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień po ustawowym terminie, 4) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 6) zmiany stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SIWZ Krasnopol 2016.11.24.docx

załącznik nr 1- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx

załącznik nr 2- oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia.docx

załącznik nr 3 - projekt umowy.doc

załącznik nr 4 -wykaz sprzętu.doc

załącznik nr 5 -grupa kapitałowa.doc

załącznik nr 6 - formularz oferty.doc

załącznik nr 7 -wykaz usług wykonanych.doc

załącznik nr 8 -opis przedmiotu zamówienia.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wójt Gminy Krasnopol Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2016-11-25 08:30:53 | Data modyfikacji: 2016-11-25 14:46:58.
Data wprowadzenia: 2016-11-25 08:30:53
Data modyfikacji: 2016-11-25 14:46:58
Autor: Wójt Gminy Krasnopol Karol Szrajbert
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl