> Przetargi 2016

Przetargi 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
związane z odbiorem, transportem i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol,
utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Ogłoszenie nr 1966 - 2017 z dnia 2017-01-04 r.

Krasnopol: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 350512

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 354023

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnopol, krajowy numer identyfikacyjny 79067110700000, ul. ul. Wojska Polskiego  4, 16503   Krasnopol, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 0-87 5164010, faks 0-87 516 40 50, e-mail teofil.rutkowski @ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.krasnopol.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: bip.krasnopol.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
KP.271.5.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol. Odbiorem zostaną objęte: - odpady komunalne zmieszane, - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła z podziałem na frakcje: - szkło, - metal, - tworzywa sztuczne, - opakowania wielomateriałowe, - papier i tektura, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), meble i inne odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony - w ramach tzw. wystawek. Częstotliwość odbioru odpadów : Budynki jednorodzinne: • odpady zmieszane – 1 raz w miesiącu • odpady zebrane przez mieszkańców w sposób selektywny– 1 raz w miesiącu oddzielnie na każdą frakcję • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – 1 raz na kwartał wg terminu ustalonego przez Wykonawcę . Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: • odpady zmieszane – 1 raz w miesiącu • odpady zebrane w sposób selektywny– 1 raz w miesiącu oddzielnie na każdą frakcję Budynki wielorodzinne: • odpady zmieszane – 1 raz na 2 tygodnie, • odpady zebrane przez mieszkańców w sposób selektywny – 1 raz na miesiąc oddzielnie dla każdej frakcji, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – 1 raz na kwartał wg terminu ustalonego przez Wykonawcę . Odbiór odpadów z obiektów użyteczności publicznej, w tym cmentarzy, punktów handlowych i usługowych odbywać się będzie co najmniej jeden raz na dwa tygodnie (odpady zmieszane) i co najmniej jeden raz w miesiącu (odpady segregowane) lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników. 2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Powiatu Sejneńskiego. PSZOK będzie przyjmował nieodpłatnie odpady selektywnie zbierane przez mieszkańców Gminy. Wykonawca wybrany w przetargu jeszcze przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wskazać miejsce funkcjonowania PSZOK. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z organizacją i funkcjonowaniem PSZOK w całości obciążają Wykonawcę. Rodzaj odpadów przyjmowanych w PSZOK odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK: • przez cały okres obowiązywania umowy. • co najmniej 2 razy w tygodniu po cztery godziny, w tym raz w godzinach porannych i raz w godzinach popołudniowych, tak aby istniała możliwość skorzystania z PSZOK po godzinie 16:00. • zapewni minimalne wyposażenie PSZOK tj. kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów oraz wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar. Dokonując odbioru poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów, Wykonawca ma obowiązek zważyć lub w inny sposób określić ilość przyjętych odpadów i odnotować ją w ewidencji wraz ze wskazaniem właściciela nieruchomości, z której odpady zostały dostarczone. Wykonawca ma obowiązek wydać przekazującemu odpady dokument potwierdzający ich przyjęcie do PSZOK. Wykonawca udostępni PSZOK mieszkańcom gminy Krasnopol nie później niż od dnia obowiązywania umowy, po spełnieniu niezbędnych wymogów formalno-prawnych. Selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź segmentu przekazywane do instalacji odzysku. 3. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych. Worki muszą być zastąpione nowymi, po każdym odbiorze odpadów. Komplet worków składa się z 5 sztuk (oddzielnie na każdą frakcję odpadów). Rozpoczynając realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca, z tygodniowym wyprzedzeniem, dostarczy właścicielom nieruchomości komplet worków, a następnie na miejsce odebranego worka należy zostawić jeden worek pusty. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wydruków harmonogramów i ich dystrybucji wśród mieszkańców. Wykonawca ma obowiązek odbierania wszystkich odpadów gromadzonych także w pojemnikach i workach będących własnością właścicieli nieruchomości, jeżeli worki dostarczone przez Wykonawcę okazały się niewystarczające. Jeżeli właściciel nieruchomości nie udostępni odpadów Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną. 4. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy przystosowane do odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą poza systemem wynikającym z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, również w urządzenia umożliwiającego rejestrowanie obrazu i jego zapis – (wideorejestratory): a) wideorejestrator powinien mieć na tyle szerokie pole widzenia aby swoim zasięgiem obejmował drogę oraz chodniki (pobocze) po obu stronach drogi oraz umożliwiał lokalizację pojemnika, np. w okolicy wejścia/wjazdu na posesję lub wyodrębnionego miejsca w ogrodzeniu, b) wideorejestartor powinien być zamontowany w kabinie kierowcy i skierowany w kierunku jazdy pojazdu, c) wibracje nadwozia pojazdu nie mogą wpłynąć na trwałość wideorejestratora i jakość nagrywanego obrazu, d) wideorejestrator powinien umożliwić zapis danych w postaci cyfrowej w jakości umożliwiającej prawidłowy ich odczyt, e) umożliwiać wyświetlanie daty i godziny nagrania, f) wideorejestrator powinien posiadać gniazdo kart pamięci SD lub/i micro SD, g) urządzenie powinno obsługiwać karty pamięci co najmniej 32 GB, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji (nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem) w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia telefonicznie lub e-mailem. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ( w tym rozumie się także worki), na czas odbierania tych odpadów w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd, w określonym terminie, zgodnie z harmonogramem. Fakt niewywiązania się właściciela z obowiązku wystawienia pojemnika lub jego udostępnienia, Wykonawca udokumentuje zapisami wideorejestretorów lub dokumentacją fotograficzną (fotografia powinna umożliwiać identyfikację nieruchomości i zobrazować brak wystawionych do odbioru pojemników/worków) z datą i godziną. Każdy przypadek nieodebrania odpadów z winy właściciela Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu, w dniu stwierdzenia zdarzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego przekazania kart pamięci na wezwanie Zamawiającego tylko w przypadku, gdy została zgłoszona reklamacja. Niezwłoczne przekazanie kart oznacza termin 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o takiej potrzebnie. Nie może być to po terminie kolejnego odbioru odpadów z nieruchomości, której dotyczy sporna sytuacja. Wykonawca zapewni dokonywanie odbioru odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc odbioru odpadów komunalnych będzie utrudniony. W przypadku awarii samochodu odbierającego zmieszane lub segregowane odpady komunalne Wykonawca zobowiązany jest zapewnić samochód zastępczy. 5. Wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego. Transport odpadów do miejsca dalszej segregacji w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych musi odbywać się z zachowaniem przepisów o gospodarowaniu odpadami. 6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także bieżące kontrolowanie właścicieli nieruchomości w zakresie, zgodnego z Regulaminem, selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz informowanie Zamawiającego o przypadkach gromadzenia odpadów niezgodnie z jego ustaleniami. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Wykonawca sporządza protokół, w którym opisuje stwierdzone nieprawidłowości, a także sporządza odpowiednią dokumentację fotograficzną. Powyższe dokumenty stanowić będą dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w wybiórczej kontroli właścicieli nieruchomości w przedmiotowym zakresie. Zaistnienie powyższych okoliczności nie będzie skutkować dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy. 7. Wykonawca powinien dążyć do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90510000-2, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT283689.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o.,  biuro@pgk.sejny.pl,  ul. 1 Maja 15,  16-500,  Sejny,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 259920,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 259920,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59920,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:08:16 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:37.
Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:08:16
Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:37
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl