> Przetargi 2017

Przetargi 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Budowa
infrastruktury w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol

Gmina Krasnopol: Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
PROW na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 57618-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500017184-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krasnopol, Krajowy numer identyfikacyjny 79067110700000, ul. Wojska Polskiego  4, 16-503   Krasnopol, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-87 5164010, e-mail teofil.rutkowski@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl, faks 0-87 516 40 50.
Adres strony internetowej (url): bip.krasnopol.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KP.271.9.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. " Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.". Wykonawca zaprojektuje, uzyska wymagane decyzje administracyjne, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek sieć wodociągową, studnię głębinową oraz indywidualną oczyszczalnię ścieków. Roboty budowlane Wykonawca zrealizuje na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) i wytycznych Zamawiającego, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy oraz załącznik nr 8 – program funkcjonalno-użytkowy. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych w po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Użyte materiały piwinne spełniać wszelkie wymogi i standardy wymagane prawem. Zamawiający przewiduje wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, tj. wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania tych wymagań określono we wzorze umowy. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45231300-8, 45232421-9, 45232410-9, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2555423.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@san-system.com.pl
Adres pocztowy: ul. Mazurska 30A
Kod pocztowy: 19-400
Miejscowość: Olecko
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2865900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2865900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5499000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2555423.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@san-system.com.pl
Adres pocztowy: ul. Mazurska 30A
Kod pocztowy: 19-400
Miejscowość: Olecko
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2865900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2865900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5499000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:18:12.
Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:18:12
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl