Petycje - 2018 r.

Petycje - 2018 r.

Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 09
czerwca 2018 r.

Przebieg załatwienia petycji:

 

Krasnopol, 13 września 2018 r.


OG.152.2.2018

Zygmunt Kowalski


W odpowiedzi na petycję złożoną do Urzędu Gminy Krasnopol w dniu 13 czerwca 2018 r. przez Pana Zygmunta Kowalskiego, informuję co następuje:
Ad 1. Odnośnie określenia zasad zajmowania pasa drogowego i ustalenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg wewnętrznych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, Wójt Gminy Krasnopol określi w drodze Zarządzenia zasady zajmowania pasa drogowego drogi wewnętrznej oraz ustali stawki za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie gminy.
Ad. 2. Odnośnie zmian wydanych decyzji Wójta Gminy Krasnopol określających opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg wewnętrznych naliczonych na podstawie Uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Krasnopol, informuje się, że zmiana decyzji ostatecznej jest możliwa na podstawie art. 155 KPA (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) jedynie w sytuacjach określonych w tym przepisie: „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony […]”, które w ocenie organu nie zaistniały.

 

Wójt Gminy Krasnopol
Karol Szrajbert

 
SKM_22718061400440.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Zygmunt Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-06-14 09:40:13 | Data modyfikacji: 2018-09-14 16:16:36.
Data wprowadzenia: 2018-06-14 09:40:13
Data modyfikacji: 2018-09-14 16:16:36
Autor: Zygmunt Kowalski
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl