Petycje - 2018 r.

Petycje - 2018 r.

Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 02 lipca
2018 r. w sprawie pozbawienia drogi zaliczonej do
kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 102075
Kopiec – Smolany Dąb i zaliczenia jej do dróg
wewnętrznych w całości, jako niezgodnej z art.
10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
1440 z późn. zm).

Przebieg załatwienia petycji:

Krasnopol, 28 września 2018 r.
OG.152.3.2018

Zygmunt Kowalski

 

Dotyczy: pozbawienia drogi zaliczanej do drogi gminnej oznaczonej nr 102075 Kopiec – Smolany Dąb i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych w całości, jako niezgodnej z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Niniejszym w odpowiedzi na Pana petycję z dnia 02 lipca 2018 r. informuje się, iż nie jest możliwe wyłączenie drogi nr 102075 Kopiec – Smolany Dąb z kategorii dróg gminnych oraz wyjaśniam co następuje. Stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy o drogach, pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. „Użycie przez ustawodawcę określenia, iż pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii nie jest ani przypadkowe, ani pozostawione do uznania przez organ podejmujący uchwałę w tej kwestii. Ustawodawca wyraźnie, wprost to określił wprowadzając jeden wyjątek, tj. przypadek wyłączenia drogi z użytkowania” (tj.: NSA w wyroku z dnia 20 lutego 2013 r., sygn.. akt I OSK 1185/12). Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 5 maja 2009 r., sygn.. II SA/OI 165/09, który wskazał, że unormowanie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Z jego treści wynika jednoznacznie, że droga publiczna może zostać pozbawiona dotychczasowej kategorii w dwóch przypadkach: gdy jednocześnie zostanie zaliczona do nowej kategorii lub jeżeli zostaje wyłączona z użytkowania.
Zgodnie z powyższym, pozytywne załatwienie petycji poprzez pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej jest w przedmiotowej sprawie prawnie wykluczone.

 
PETYCJA ws. pozbawienia kategorii drogi.docx

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Zygmunt Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-07-06 10:20:08 | Data modyfikacji: 2018-10-03 23:28:38.
Data wprowadzenia: 2018-07-06 10:20:08
Data modyfikacji: 2018-10-03 23:28:38
Autor: Zygmunt Kowalski
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl