Wybory ławników sądowych

Wybory ławników sądowych

INFORMACJA z dnia 04 czerwca 2019 r. o
przystąpieniu do wyborów ławników do sądów
powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

INFORMACJA


z dnia 04 czerwca 2019 r.


o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.


Wójt Gminy Krasnopol informuje, że Rada Gminy Krasnopol przystępuje do wyboru:


1) 1 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Augustowie;


2) 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach 


na kadencję od 2020 r. do 2023 r.


Podstawa prawna:


-   ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52, z późn. zm.),


-   rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ).


Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.


Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


 


Art. 158 w/w ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:


1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,


2) jest nieskazitelnego charakteru,


3) ukończył 30 lat,


4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,


5) nie przekroczył 70 lat,


6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,


7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


 


Art. 159 w/w ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:


1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,


2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,


3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,


4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,


5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,


6) duchowni,


7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,


8) funkcjonariusze Służby Więziennej,


9) radni gminy, powiatu i województwa.


Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:


1) prezesi właściwych sądów,


2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,


3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:


1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby ( koszty opłaty za informacje ponosi Skarb Państwa ),


2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,


3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,


4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 357, z późn. zm. ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.),


5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji; Koszty opłaty ponosi Skarb Państwa.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.


Pozostałe koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.


Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.


Komendant Wojewódzki Policji udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.


Kartę zgłoszenia wraz ze wzorami oświadczeń i list poparcia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:


Urząd Gminy w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 4, pok. 10, w godz. 700 – 1500 ,


tel. ( 87 ) 516-42-09.


Kartę zgłoszenia, wzory oświadczeń oraz listy poparcia można pobrać w formie edytowalnej także ze stron internetowych:


1) http://bip.krasnopol.pl/index.php?id=411#411  menu: ,, Wybory‘’, „Wybory ławników sądowych”


2) Ministerstwa Sprawiedliwości, (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/ ( karta zgłoszenia ).


 


Wyborów ławników Rada Gminy Krasnopol dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 r.


Wójt Gminy


Karol Szrajbert

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.rtf

lista_poparcia_kadydata_na_lawnika_2019.rtf

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA POSTĘPOWANIE O PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE.rtf

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA WŁADZA RODZICIELSKArtf.rtf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:38:56 | Data modyfikacji: 2019-06-06 10:47:28.
Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:38:56
Data modyfikacji: 2019-06-06 10:47:28
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl