Projekty uchwał
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 r
2020-06-16 22:42:41
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020– 2023
2020-06-16 22:40:51
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnopol, w roku szkolnym 2020/2021
2020-06-16 22:38:21
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnopol
2020-06-16 22:36:48
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2020-06-16 22:35:20
  ...więcej

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2020-06-16 22:32:59
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krasnopol
2020-06-16 22:31:15
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2020-06-16 22:29:34
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2020-06-16 22:27:43
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika
2020-06-05 13:00:49
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnopol wotum zaufania
2020-06-05 12:55:47
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnopol za 2019 rok
2020-06-05 12:45:26
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnopol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
2020-06-05 12:40:30
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2020 roku
2020-03-13 08:02:27
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2020-03-12 12:57:17
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-03-12 12:54:48
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krasnopol w gminie Krasnopol
2020-03-12 09:27:20
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasnopol oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2020-03-12 09:25:26
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2020 roku
2020-03-12 09:24:09
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnopol oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2020-03-12 09:21:54
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 323
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl