Projekty uchwał
Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2021-01-13 15:09:17
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
2021-01-13 11:04:30
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
2021-01-13 11:04:14
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krasnopol środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku
2021-01-13 11:01:58
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krasnopol
2021-01-08 15:22:48
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania
2020-12-05 00:27:41
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnopol na lata 2021-2026
2020-12-05 00:24:57
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Krasnopol
2020-12-05 00:23:15
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-12-05 00:20:30
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020– 2024
2020-12-01 21:37:45
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnopol na lata 2021 – 2025.
2020-12-01 21:35:41
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 r
2020-12-01 21:31:20
  ...więcej

Projekt w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2021 – 2024
2020-12-01 20:52:24
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnopol na rok 2021
2020-12-01 20:46:37
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2021 rok
2020-12-01 20:44:57
  ...więcej

WNIOSEK Wójta Gminy Krasnopol z dnia 20 października 2020 r. Dotyczy wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
2020-10-22 16:06:17
  ...więcej

WNIOSEK Wójta Gminy Krasnopol z dnia 20 października 2020 r. Dotyczy średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
2020-10-22 16:05:12
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krasnopol
2020-10-22 15:57:33
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-10-22 15:55:57
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-10-22 15:53:47
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 355
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl