Publicznie Dostępny Wykaz Danych (PDWD)

Publicznie Dostępny Wykaz Danych (PDWD)

Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Środowisku

Możliwość uzyskania informacji o środowisku i jego ochronie to prawo każdego obywatela, a ich udostępnienie to obowiązek organów administracji. Jednym z podstawowych narzędzi pozwalających w sposób aktywny udostępniać te informacje jest Publicznie Dostępny Wykaz Danych (PDWD).


Organy administracji wydające decyzje dotyczące środowiska i jego ochrony, mają obowiązek prowadzenia wykazu. Obowiązek ten dotyczy między innymi wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast, marszałków województw oraz wojewodów.


Ministerstwo Środowiska w ramach swoich kompetencji utrzymuje, administruje i nieodpłatnie udostępnia organom administracji (poprzez Internet) narzędzie do samodzielnego prowadzenia PDWD, zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie.


Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (nazywany dalej Wykazem) wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2001r. ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i następnie przeniesiony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska


Od 28 grudnia 2006r. zmiana do powyższej ustawy obowiązek ten rozszerzyła o konieczność prowadzenia Wykazu w formie elektronicznej i udostępnianego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki.


W dniu 15 listopada 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i zastąpiła uregulowania poprzedniej ustawy. Obecnie obowiązek prowadzenia wykazu wynika w art. 21 ust. 1 ustawy.


Ministerstwo Środowiska utrzymuje, administruje i nieodpłatnie udostępnia organom administracji (poprzez Internet) aplikację "Wykaz" do samodzielnego prowadzenia wykazu. Z narzędzia, które oferujemy korzysta już ponad 1500 urzędów. Dostęp do aplikacji jest możliwy bezpośrednio z Internetu lub za pośrednictwem Ekoportalu. Do kart jednostek prowadzących wykaz za pomocą aplikacji, można również dotrzeć poprzez przeglądarkę map "Ekomapa" (klikając w obszar danej gminy, powiatu, województwa). Wykazy dla jednostek nie korzystających z aplikacji można znaleźć jedynie na ich stronach BIP.


Publicznie Dostępny Wykaz Danych (PDWD)

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: ekoportal.gov.pl | Data wprowadzenia: 2015-07-27 13:04:48.
Data wprowadzenia: 2015-07-27 13:04:48
Autor: ekoportal.gov.pl
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl