Podstawowe informacje o petycjach

Podstawowe informacje o petycjach

Podstawowe informacje o petycjach

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870).

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje można składać w formie pisemnej lub elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnopol
  • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ugkras@op.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (w celu złożenia petycji do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP) korzystając z usługi centralnej: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2015-10-06 12:53:02 | Data modyfikacji: 2018-05-18 14:32:07.
Data wprowadzenia: 2015-10-06 12:53:02
Data modyfikacji: 2018-05-18 14:32:07
Autor: Wojciech Grochowski
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl