Petycje - 2020 r.
P E T Y C J A Do Rady Miasta / Gminy ws uchwalenia przez tutejszą Radę Miasta / Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”
2020-12-22 14:53:39
  ...więcej

Petycja z dnia 10 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Krasnopol dotycząca przyjęcia uchwały Rady Gminy Krasnopol w sprawie równego traktowania przez władze publiczne oraz uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek na COVID-19 wywołującą wirus SARS-CoV-2, celem przyjęcia i poniesienia wszelkich kosztów prawnych i finansowych przy wystąpieniu niepożądanych odczynów poszczepiennych
2020-12-22 07:45:16
  ...więcej

Petycja w sprawie zakupu maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji przez Gminę Krasnopol
2020-12-22 07:41:21
  ...więcej

Petycja - Akcja do świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, kulturalnych, placówek wsparcia dziennego, szkół podstawowych mających świetlice
2020-11-09 10:30:50
  ...więcej

Petycja w sprawie wykorzystania narzędzi informatycznych w celu zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających
2020-10-12 16:57:11
  ...więcej

Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
2020-03-25 07:39:34
Rozpatrzenie petycji: UCHWAŁA NR X/127/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G  ...więcej

Petycja do Rady Gminy w Krasnopolu o zmianę zapisów uchwały w zakresie : - pkt. 3 w załączniku do uchwały Nr V/65/2019 Rady Gminy Krasnopol z dnia 24 maja 2019 r. w zakresie wyrazu „PESEL” jako sprzecznej z art. 5d ust. 2 w związku z art. 3 pkt. 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.), dalej jako „ustawa” oraz art. 5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE.L Nr 119). - pkt. 4 załącznika do uchwały Nr V/65/2019 Rady Gminy Krasnopol z dnia 24 maja 2019 r. w zakresie wyrazu: „TELEFON” jako sprzecznej z art. 5d ust. 2 w związku z art. 3 pkt. 13c ustawy.
2020-01-30 10:14:40
Rozpatrzenie petycji: UCHWAŁA NR IX/108/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  ...więcej

Petycja w sprawie zmiany uchwały NR VIII/95/2019 Rady Gminy Krasnopol z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-01-30 10:08:30
Rozpatrzenie petycji: UCHWAŁA NR IX/107/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpada  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl