Petycje - 2020 r.
Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
2020-03-25 07:39:34
Rozpatrzenie petycji: UCHWAŁA NR X/127/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G  ...więcej

Petycja do Rady Gminy w Krasnopolu o zmianę zapisów uchwały w zakresie : - pkt. 3 w załączniku do uchwały Nr V/65/2019 Rady Gminy Krasnopol z dnia 24 maja 2019 r. w zakresie wyrazu „PESEL” jako sprzecznej z art. 5d ust. 2 w związku z art. 3 pkt. 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.), dalej jako „ustawa” oraz art. 5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE.L Nr 119). - pkt. 4 załącznika do uchwały Nr V/65/2019 Rady Gminy Krasnopol z dnia 24 maja 2019 r. w zakresie wyrazu: „TELEFON” jako sprzecznej z art. 5d ust. 2 w związku z art. 3 pkt. 13c ustawy.
2020-01-30 10:14:40
Rozpatrzenie petycji: UCHWAŁA NR IX/108/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  ...więcej

Petycja w sprawie zmiany uchwały NR VIII/95/2019 Rady Gminy Krasnopol z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-01-30 10:08:30
Rozpatrzenie petycji: UCHWAŁA NR IX/107/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpada  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl