Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Krasnopol zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.krasnopol.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W stosunku do stron bip.krasnopol.pl i www.krasnopol.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.krasnopol.pl spełnia wymagania w 88,27% oraz strona www.krasnopol.pl w 94,40%

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip.krasnopol.pl: 2015 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji: 25. 03.2021. r.
 3. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Wójt Gminy – Karol Szrajbert,
 4.  Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony Urzędu Gminy w Krasnopolu: Wójt Gminy – Karol Szrajbert,
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. 87 5164022
 6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: karol.szrajbert@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl,
 7. Strona aktualizowana na bieżąco.
 8. Gmina zapewnia dostępność i użyteczność stron internetowych na poziomie WCAG 2.0. w sposób dostateczny
 9. W menu "URZĄD GMINY/Dane adresowe" zawarte są dane teleadresowe instytucji.

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek główny Urzędu Gminy w Krasnopolu nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wojska Polskiego 4 i drugie od ul. Adama Mickiewicza.
 • sekretariat mieści się na parterze,
 • wejścia do budynku znajdują się na poziomie gruntu, jednak nie umożliwiają wjazdu do Urzędu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, ze względu na progi,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dołożymy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2021-03-30 12:26:07.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu
publicznego
 
document(6).pdf

Opublikowane przez: Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:05:27.
Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:05:27
Opublikowane przez: Karol Szrajbert
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl