> Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne

Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne

Załatwianie spraw na stanowisku ds. gospodarki
komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania
przestrzennego
 

1

Sprawa:

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. dla inwestycji celu publicznego - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 2. dla innych inwestycji - decyzja o warunkach zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. nr 6
tel. (087) 516 40 38

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Opłata skarbowa1) :

- od decyzji - 107,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Formularz wniosku i formularz informacji nie jest obowiązkowy, niezbędne jest jednak podanie odpowiednich informacji w nich wyszczególnionych. W niektórych przypadkach może nastąpić wydłużenie czasu prowadzenia postępowania administracyjnego.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy urzędu

24935900020003144020110003
1) - nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego.

 

2

Sprawa:

Podział nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. nr 6
tel. (087) 516 40 38

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podział nieruchomości
Załączniki:
1) dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2) wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
3) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, które mogą nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego,
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
6) wykaz zmian gruntowych,
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
8) mapę z projektem podziału.

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii przez wójta w sprawie zgodności proponowanego podziału z ustaleniami: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami szczególnymi, wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokumenty, o których mowa w p. 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku gdy podział ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego (opinia wójta nie jest wymagana) - komplet wymaganych dokumentów (bez wstępnego projektu podziału) należy złożyć razem z wnioskiem.

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych lub na wniosek innych organów, o ile przewidują to przepisy prawa.

 

3

Sprawa:

Rozgraniczenie nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. nr 6
tel. (087) 516 40 38

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

1. W przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.
2. W przypadku zawarcia ugody lub braku podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji umarzającej postę
powanie rozgraniczeniowe.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Czynności ustalania przebiegu granic dokonuje geodeta upoważniony przez wójta. Koszty czynności geodezyjnych ponosi wnioskodawca.

 

4

Sprawa:

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. nr 6
tel. (087) 516 40 38

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
Załączniki:
- kopia mapy zasadniczej - z naniesionymi budynkami, jeżeli nieruchomość jest zabudowana (inwentaryzacja powykonawcza)
- wypis z rejestru gruntów lub dokument potwierdzający własność /zarząd/ nieruchomości

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania

Uwagi:

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości. O oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się na piśmie zarządcę i właściciela nieruchomości.
Załączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

 

5

Sprawa:

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. nr 6
tel. (087) 516 40 38

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Opłata skarbowa: - od zaświadczenia - 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Uwagi:

Wskazane jest przedstawienie (do wglądu) aktualnego wyrysu i wypisu z rejestru gruntów.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy urzędu

24935900020003144020110003.

 

6

Sprawa:

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. nr 6
tel. (087) 516 40 38

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Opłata skarbowa: 1. od wypisu do 5 stron 30 zł. powyżej 5 stron 50 zł.

2. od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formaty A4 - 20 zł.

Opłata nie może przekroczyć 200 zł.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania wypisu.

Uwagi:

Wskazane jest przedstawienie (do wglądu) aktualnego wyrysu i wypisu z rejestru gruntów.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy urzędu

24935900020003144020110003.

 

7

Sprawa:

Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. nr 6
tel. (087) 516 40 38

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni - potwierdzenie rejestracji wniosku

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania

Uwagi:

Złożony wniosek podlega rejestracji w stosownym rejestrze.
Okresowej analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje wójt i występuje ze stosownymi wnioskami do rady gminy.
O przystąpieniu do sporządzenia nowego lub zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w formie uchwały.
Złożony wniosek brany jest pod uwagę po podjęciu przez radę gminy stosownej uchwały, na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

 

8

Sprawa:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. nr 6
tel. (087) 516 40 38

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów,

 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

 3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 4. ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

 5. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej,

 6. oraz może być wymagane dostarczenie dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
  - projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
  - harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w sposób określony przepisami prawa, z zastosowaniem stawek wynikających z Uchwały Nr XVII/107/08 Rady Gminy Krasnopol z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego, Nr 54, poz. 931) - uchwała

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego
Ustalona treść wniosku jest obowiązkowa.

 

9

Sprawa:

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. nr 6
tel. (087) 516 40 38

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic planowanego zjazdu.

Opłaty:

Opłata skarbowa od wydanego zezwolenia - 82 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego

1.wniosek_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.doc

2.wniosek_o_podział_nieruchomosci.doc

3.wniosek_o_rozgraniczenie_nieruchomosci.doc

4.wniosek_o_ustalenie_numeru_porzadkowego.doc

5.Wniosek_o_wydanie_zaswiadcz_zag_przestrz..doc

6.wniosek+o+wydanie+wypisu+z+miejsc.+planu+zagops.+przestrz.doc

8.wniosek+zezwolenie+zajecia+pasa+drogowego.doc

9.Wniosek+zezwolenie+lokalizacja+zjazdu.doc

Wniosek_warunki_zabudowy_2018.docx

Wniosek warunki zabudowy - wzor.pdf

7Wniosek o przepisanie decyzji o warunkach zabudowy.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Teofil Rutkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-17 09:07:53 | Data modyfikacji: 2021-01-15 14:14:33.
Data wprowadzenia: 2015-11-17 09:07:53
Data modyfikacji: 2021-01-15 14:14:33
Autor: Teofil Rutkowski
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl